HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Nếu giá Break xuống thì đáng short dài.
Nếu giá Break lên thì đánh hồi ngắn về đường Trendline vàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.