HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Nếu giá Break xuống thì đáng short dài.
Nếu giá Break lên thì đánh hồi ngắn về đường Trendline vàng.