Whale-D

CKVN - VNM - 14/4/2022 -4

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Vùng mua 72.000 - 76.000
Target 1: 114.900
Target 2: 147.000
Đóng lệnh: dừng lỗ: Cắt lỗ 8% nếu mua ở giá 76. tuyệt đối không gồng. kịch bản đã sai. thà lỗ 8% còn hơn 30-50%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.