dinhchien

VNM - Nên chốt lời và chờ mua ở vùng sóng 4 Symmetry

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
MACD & Momentum cho tín hiệu chốt lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.