HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
VPB, The next huge move is right in front of us. Take it or leave it?
65K is the target. What do you waiting for?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.