SharkFollow

Test cung - Kết thúc tái tích luỹ để tiếp tục xu hướng

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Lưu ý đây chỉ là quan điểm cá nhân.
- Các mức Tp 1, 2 dùng cho T+ cho biên lợi nhuận thấp nhất 8%
- SL: khi giá đóng cửa dưới giới hạn mức SL
Chúc cả nhà may măn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.