FXNHANQUA

Cổ phiếu Vincom retail VRE

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
- Cổ phiếu VRE sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 38.xx đã có những nhịp điều chỉnh sâu.

- Theo phân tích, đường hỗ trợ của chu kỳ uptrend của cổ phiếu đã bị phá ---> sẽ theo cấu trúc sideway.

- Hiện tại, lực điều chỉnh đã có dấu hiệu cạn.

- Theo phân tích điểm có thể mua vào tích lũy cổ phiếu đó là 29 --> 27.xx.

- Về trung và dài hạn, vùng giá này là vùng hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu.

Chúc các bạn may mắn và thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.