SonLe_Trader-It-Noi

MUA WHEAT - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FOREXCOM:WHEAT   WHEAT CFD
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời SL Lên 639.80
Giao dịch đang hoạt động:
Dời SL Lên Entry: 650 => Free Trade
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đạt Target tại 699
Kết quả: Lãi (+2.5R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.