BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
D
Dầu D đã về tới Discount và bật lên, cấu trúc khung D đã cho choch tăng
H4 thì cấu trúc đang giảm, có vẻ như muốn choch H4 để phù hợp với việc tăng giá trên D
Giá cần bos qua 79.562 trước mắt để có choch.
View H4 hiện tại thì giá đang phản ứng với trend giảm ( liqi quan trọng)
Có thể khu vực 75.360 - 78.651s sẽ là khu vực tích lũy của dầu.
Luôn muốn giá quét liqui trước khi thực hiện hành động, Tôi đang nhìn thấy poi 73.585 - 74.514 là 1 flip khá là đáng để entry buy cũng như tp sell.
Tôi có 2 kịch bản
1> Giá giảm tiếp cận poi 75.9 và phản ứng lên 78.411
2> Giá trong tuần sẽ giảm hẳn về flip 74.495 rồi bật lên 79 80 để hình thành choch trên H4
Giao dịch đang hoạt động:
vn.tradingview.com/chart/EudEAGrS/
giá đang khớp kịch bản 1
Bình luận:

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.