bobbiboy8x

WTI tăng trong tương lai

Giá lên
BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
dầu đang tạo giá tích lũy khá tốt, giá liên tục giữ được vị thế

tác giả đề xuất mô hình tăng trưởng

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.