SonPriceAction

Canh sell dầu thô

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Dầu thô đã đến vùng kháng cự trên tuần và có dấu hiệu trở lại của bên bán. Trên biểu đồ h4 2 đường EMA 20 và 50 đã cross, xu hướng giảm hình thành. Canh sell trên h4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.