Greg_007

OIL: WTI down to low $60

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
WTI and BCO are both having the same setup, a fib compression to the downside. Targets are the low 60's for WTI and mid 60's for BCO.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.