Gold-Invest

Bài học số 2 cho 1 TRADER

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thất bại trong đầu tư là 1 câu chuyện thường gặp.

Vì tính chất của đầu tư tài chính là rủi ro và mạo hiểm.

Nhưng thất bại mà trong tư thế vui vẻ không ảnh hưởng tới tâm lý, cuộc sống thì là thành công.

Thành công là vì bạn đã quản lý vốn, quản trị tài chính tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.