SharkFollow

Kết thúc sóng điều chỉnh ABC hay chưa? hay tiếp tục chờ đợi?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cập nhật - Kết thúc sóng điều chỉnh ABC
- Mô hình Harmonic AB=CD kêt thúc.
- Phân kỳ Rsi Regular
- khởi tạo mô hình cypher tại Fibo 0.786 AB hoặc cá mập tại 1.131 AB
Ngăn hạn:
----> TP1. = Fibo 50 AB - 1878
----> TP2. = Fibo 0.786 AB ( cypher hình thành) - 1.923
----> TP3. Taget D = 1.13 AB (cá mập) - 1.977
--- Happy Trading ----

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.