CLBDauTuTaiChinh

#gold short long-term

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell gold 1950, stop loss 1968, take profit open (1500)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.