Paulhdvn

Gold làm gì tiếp theo, phân tích bằng SMC

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang SW trong TR 1984.70 - 1931.25
tuần này mong muốn giá sẽ giảm đê tiếp cận poi 1938.33 rồi bật lên lại. phá vỡ eqh hiện tại.
Có thể mong đợi phản ứng giảm giá tại 2007.
Giảm về quét khu hỗ trợ 1935 để tiếp cận poi D
rồi tiếp tục tăng

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.