FAST-TRADING

REVIEW NHẬN ĐỊNH 09/12 - ĐIỂM QUAN TRỌNG NẰM Ở SÓNG 4

Đào tạo
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Việc đánh nhãn sóng đôi khi sẽ tương đối phức tạp và không đòi hỏi việc chọn sóng đúng hay sai, quan trọng là nhìn được sóng 4 đang nằm ở đâu để có thể đánh được con sóng 5 cuối.
Bình luận:
Trong sóng 3 sẽ "có 5 sóng nhỏ bên trong" nhé cả nhà, mình đọc nhầm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.