Sau 1 ngày biến động rất mạnh cùng với KL tăng mạnh nhất trong mấy năm qua, cậu vàng đã đạt đc mục tiêu tôi đã đề ra ở vùng 1870.
Như vậy, sau biến động, vàng lại bắt đầu di chuyển trong vùng ngang để tích luỹ lại rồi mới biết được xu hướng đi đâu.
GD vàng rất nguy hiểm, các bạn thấy như vừa xong. Ai cũng biết là vàng lên phải quay lại test vùng đã phá, nhưng nó kg về mà phá 1 mạch lên trên rồi mới về test.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.