Trader-Pro-48

Stella tích luỹ

Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
Stella đang tích luỹ khung ngắn hạn, về mặt dài hạn Stella vẫn trên đà tăng

Ad xin phân tích biều đồ H1 hiện tại như sau:

Ad sẽ chờ về các vùng gía : 0.41xx - 0.39xx

và chờ về taget : 0.5$

Nếu có chuyển biến mạnh của Btc chúng ta sẽ căn chốt, nhưng theo biểu đồ Btc hiên tại thì dấu hiệu tăng cao rất rõ qua phân tích trước


Goodluck
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt ngắn hạn 0.4213
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.