mayquanxi

XRP với tương lai sáng lạng

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Sẽ có những điều chỉnh trước khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.