GameonVentures

XRP - Dump to 0.28 USD

Giá xuống
GameonVentures Premium Cập nhật   
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
The XRP ripple is in wave 5 of the Elliott C wave, this cycle is the end of the falling wave in this adjustment.

Expected on 18.7.2018 will reach this reduction target (may be longer than 1 cycle)

EP: 0.29 - 0.31 USD
TP: 1 USD
TG: 1.5 USD
Bình luận:

Up
Bình luận:

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.