anhanhthien

Mua XRP Dài Hạn

BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP đang trong vùng hỗ trợ mua,chia vốn ra để vào từng phần một cho an toàn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.