manhha2019

xrp-usd cham trendline nen rut chan , buy buy buy

BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
xrp-usd cham trendline nen rut chan , buy buy buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.