Top1vn

Long XRP H4 Breakout

Giá lên
Lệnh 1D: Long XRP
* Lý do : Breakout khung H4 trên một đường trend nối liền 5 đỉnh
* Tâm lý : Bình thường, ko có cảm xúc tiêu cực, Không cảm thấy tham lam
* Thị trường: Đang trong 1 xu thế tăng, chưa có dấu hiệu của giảm giá
* Kế hoạch : Đang theo dõi đóng cây H4 tiếp theo ở 7h tối sẽ vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.