GLOBALPRIME:XTIUSD   West Texas Crude Light Cash CFD
Dầu đang xu hướng giảm, nhưng chưa có khung nhỏ xác nhận nên mọi người chưa vào vội nhé. Kẻo lại kẹt hàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.