NgocHaiPearlie

World Stock Index - Mấu hình giảm

Giá xuống
TSX:XWD   ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF UNIT
Mẫu hình giảm khá điển hình của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.