NgocHaiPearlie

Ngô kỳ hạn tháng 7 - Tiếp tục bán xuống

Giá xuống
CBOT:ZCN2023   CORN FUTURES (JUL 2023)
Đồ thị giá Ngô giao tháng 7 đã giảm mạnh theo chiến lược bán từ tuần trước, hiện giá đã đạt lợi nhuận mục tiêu và xu hướng hiện vẫn đang hỗ trợ giảm.

Xét về góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại chiến lược bán sẽ tiếp tục là ưu tiên, khả năng giá đã phá vỡ đáy cũ 618 cent/giạ thì sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng đáy tiếp theo ở mức 600 cent/giạ

Do vậy, với diễn biến đồ thị này chúng ta sẽ ưu tiên các chiến lược bán xuống hơn.Đồ thị giá Ngô giao tháng 7 đã giảm mạnh theo chiến lược bán từ tuần trước, hiện giá đã đạt lợi nhuận mục tiêu và xu hướng hiện vẫn đang hỗ trợ giảm.

Xét về góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại chiến lược bán sẽ tiếp tục là ưu tiên, khả năng giá đã phá vỡ đáy cũ 618 cent/giạ thì sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng đáy tiếp theo ở mức 600 cent/giạ

Do vậy, với diễn biến đồ thị này chúng ta sẽ ưu tiên các chiến lược bán xuống hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.