GiaoDichHangHoaPhaiSinh

4/11 Bẫy giá tăng

Giá xuống
GiaoDichHangHoaPhaiSinh Cập nhật   
CBOT:ZLZ2022   Soybean Oil Futures (Dec 2022)
4/11 Bẫy giá tăng
GIá phá cản thu hút đám đông vào mua nhưng giá đột ngột quay đầu
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.