WolfGEGF

Khô Đậu Tương 16/06/2021

Giá lên
CBOT:ZMU2021   Soybean Meal Futures (Sep 2021)
Khô đậu trong view ngắn hạn đang có tín hiệu tích cực cho việc đảo chiều tăng.
Vùng 1.618 fibo đồng thời là vùng tiếp xúc kênh. Xác suất đảo chiều lên tới 75%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.