URIFX

NZD sẽ còn xuồng nữa

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
ZXY đã phá tam giác, tạo ra một channel giá mới. Khả năng test bottom.