URIFX

NZD sẽ còn xuồng nữa

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
ZXY đã phá tam giác, tạo ra một channel giá mới. Khả năng test bottom.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.