URIFX

NZD sẽ đóng khung trong tam giác W1

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
NZD có lẽ sẽ chịu chi phối của cả 2 phe và nhồi giá vào 1 góc.
W1: