URIFX

NZD sẽ đóng khung trong tam giác W1

Giá lên
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
NZD có lẽ sẽ chịu chi phối của cả 2 phe và nhồi giá vào 1 góc.
W1:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.