dinhchien

NZD index - giảm tiếp xuống sóng 5 Elliot

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Bức tranh bên trái sẽ lập lại?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.