Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Úc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ12,134 T EUR0,58%−0,19%72469
Công nghệ Điện tử11,122 T EUR0,69%+1,10%131867
Tài chính6,732 T EUR2,86%+0,57%1,285 K13121
Công nghệ Sức khỏe5,226 T EUR1,64%+0,74%32473
Bán Lẻ4,086 T EUR0,83%+0,44%37938
Hàng tiêu dùng không lâu bền3,308 T EUR2,52%+0,86%9954
Sản xuất Chế tạo1,84 T EUR1,59%+0,48%232772
Khách hàng Lâu năm1,636 T EUR1,89%−1,77%154634
Năng lượng Mỏ1,632 T EUR3,93%−0,18%1,854 K315
Dịch vụ Thương mại1,361 T EUR0,92%+1,04%6525
Dịch vụ Khách hàng1,287 T EUR1,49%+0,51%96839
Công ty dịch vụ công cộng1,042 T EUR3,63%+0,68%1,966 K434
Truyền thông883,855 B EUR3,68%+0,33%547317
Vận chuyển861,025 B EUR2,36%+0,86%82628
Công nghiệp Chế biến817,402 B EUR1,67%+0,44%50735
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe689,973 B EUR1,50%+0,47%149
Dịch vụ Công nghiệp426,576 B EUR3,56%+0,40%101527
Dịch vụ Phân phối362,314 B EUR2,30%+0,48%6320
Khoáng sản phi năng lượng197,67 B EUR1,88%+0,84%11,102 K521
Hỗn hợp2,366 M EUR+50,00%1002137