Chứng khoán Indonesia bao gồm lĩnh vực dịch vụ thương mại

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực dịch vụ thương mại. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dịch vụ thương mại hỗn hợp22,556 T IDR2,69%−1,68%35,271 M20
In ấn thương mại /Theo mẫu6,23 T IDR2,31%−0,42%38,124 M2
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị4,583 T IDR+3,57%18,213 M5
Dịch vụ nhân sự343,748 B IDR2,33%−4,02%3001