Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Indonesia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại30.414T IDR0.92%+0.58%57.189M427
Truyền thông711.115T IDR2.91%−0.67%90.137M314
Khách hàng Lâu năm73.597T IDR0.58%−1.08%44.612M728
Hàng tiêu dùng không lâu bền737.815T IDR3.03%+0.13%6.894M864
Dịch vụ Khách hàng180.833T IDR0.66%+1.54%19.208M756
Dịch vụ Phân phối303.435T IDR9.91%−0.05%47.304M455
Công nghệ Điện tử10.48T IDR2.34%−1.41%3.349M67
Năng lượng Mỏ1253.369T IDR7.51%+0.16%19.441M339
Tài chính4248.634T IDR3.03%−0.33%51.805M11188
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe118.553T IDR0.95%+0.22%5.305M214
Công nghệ Sức khỏe109.361T IDR3.30%−0.14%24.706M311
Dịch vụ Công nghiệp48.757T IDR3.93%−0.66%10.792M441
Hỗn hợp133
Khoáng sản phi năng lượng1232.562T IDR0.63%−0.04%36.735M646
Công nghiệp Chế biến805.637T IDR1.64%+1.67%14.905M897
Sản xuất Chế tạo74.798T IDR3.08%+0.39%5.267M836
Bán Lẻ306.923T IDR1.17%−0.02%16.989M829
Dịch vụ Công nghệ186.304T IDR0.37%−1.14%990.22M432
Vận chuyển158.375T IDR1.85%−0.05%8.721M558
Công ty dịch vụ công cộng927.833T IDR0.55%+2.28%17.824M312