Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Indonesia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
53784.122B-0.06%16.189M419
759783.308B1.22%130.793M315
179962.484B-2.32%11.671M728
808305.883B-1.21%18.404M849
115934.405B1.45%33.407M940
303171.851B-1.92%74.657M428
13245.668B-3.58%5.207M66
333063.508B-4.12%78.551M329
3393403.758B-0.21%83.709M12159
100738.258B-1.16%74.676M210
101414.859B0.16%26.281M38
122622.768B-3.09%27.744M340
486767.977B-1.03%72.315M640
525743.682B-0.67%10.352M784
61594.922B0.84%7.944M935
239864.537B0.31%106.754M825
163713.373B-1.08%697.389K422
149934.890B-0.51%13.033M547
73808.409B-1.54%80.244M27
Tải thêm