Cổ phiếu Kenya bao gồm lĩnh vực khoáng sản phi năng lượng

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực khoáng sản phi năng lượng. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Vật liệu Xây dựng17.991 B KES11.04%+0.66%4.75 K2