Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

70
Cổ phiếu
3465.426B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.552M
Khối lượng
+0.71%
Thay đổi
−1.62%
Hiệu suất Tháng
−3.42%
Hiệu suất Năm
−7.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACCADVANCED CONNECTION CORPORATION
1.26 THB0.00%0.00 THB
Bán
346.85K437.031K THB1.692B THB9.980.13 THB
ACC.RADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.26 THB0.00%0.00 THB
Bán
346.8K436.968K THB1.692B THB9.980.13 THB
ACEABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
2.42 THB0.83%0.02 THB
Theo dõi
10.315M24.963M THB24.219B THB19.030.13 THB
ACE.RABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.42 THB0.83%0.02 THB
Theo dõi
10.315M24.963M THB24.219B THB19.030.13 THB
BCPGBCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00 THB0.50%0.05 THB
Mua
4.329M43.294M THB28.507B THB11.100.91 THB
BCPG.RBCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.00 THB0.50%0.05 THB
Mua
4.329M43.289M THB28.507B THB11.100.91 THB
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.75 THB1.88%0.75 THB
Sức mua mạnh
6.038M246.062M THB105.579B THB−0.63 THB
BGRIM.RB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.75 THB1.88%0.75 THB
Sức mua mạnh
6.038M246.032M THB105.579B THB−0.63 THB
BPPBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
16.0 THB3.90%0.6 THB
Mua
1.748M27.968M THB47.545B THB8.181.88 THB
BPP.RBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.0 THB3.90%0.6 THB
Mua
1.748M27.966M THB47.545B THB8.181.88 THB
CKPCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.20 THB1.94%0.08 THB
Mua
4.457M18.72M THB33.33B THB13.750.30 THB
CKP.RCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.20 THB1.94%0.08 THB
Mua
4.457M18.72M THB33.33B THB13.750.30 THB
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
75.75 THB0.33%0.25 THB
Bán
2.594M196.518M THB282.547B THB37.032.04 THB
EA.RENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
75.75 THB0.33%0.25 THB
Bán
2.594M196.465M THB282.547B THB37.032.04 THB
EASTWEASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
4.98 THB0.81%0.04 THB
Bán
306.753K1.528M THB8.252B THB11.660.42 THB
EASTW.REASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.98 THB0.81%0.04 THB
Bán
306.3K1.525M THB8.252B THB11.660.42 THB
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
157.0 THB0.64%1.0 THB
Bán
178.153K27.97M THB82.655B THB30.615.10 THB
EGCO.RELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
157.0 THB0.64%1.0 THB
Bán
177.9K27.93M THB82.655B THB30.615.10 THB
EPEASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42 THB0.59%0.02 THB
Bán
183.79K628.562K THB3.208B THB−0.29 THB
EP.REASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.42 THB0.59%0.02 THB
Bán
183.7K628.254K THB3.208B THB−0.29 THB
ETCEARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
4.22 THB0.48%0.02 THB
Sức mua mạnh
5.912M24.948M THB9.139B THB71.790.06 THB
ETC.REARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.22 THB0.48%0.02 THB
Sức mua mạnh
5.912M24.948M THB9.139B THB71.790.06 THB
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
68.75 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.273M87.553M THB193.856B THB217.430.32 THB
GPSC.RGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
68.75 THB0.00%0.00 THB
Mua
1.273M87.533M THB193.856B THB217.430.32 THB
GREENGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16 THB3.57%0.04 THB
Mua
94.554K109.683K THB957.089M THB−0.01 THB
GREEN.RGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.16 THB3.57%0.04 THB
Mua
94.5K109.62K THB957.089M THB−0.01 THB
GTVGREEN TECH VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25 THB−3.85%−0.01 THB
Mua
30.438M7.609M THB3.283B THB−0.02 THB
GTV.RGREEN TECH VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.25 THB−3.85%−0.01 THB
Mua
30.438M7.609M THB3.283B THB−0.02 THB
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
53.25 THB0.47%0.25 THB
Mua
2.766M147.311M THB624.79B THB54.470.97 THB
GULF.RGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
53.25 THB0.47%0.25 THB
Mua
2.766M147.274M THB624.79B THB54.470.97 THB
GUNKULGUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.94 THB2.60%0.10 THB
Theo dõi
45.387M178.825M THB34.109B THB11.330.34 THB
GUNKUL.RGUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.94 THB2.60%0.10 THB
Theo dõi
45.386M178.822M THB34.109B THB11.330.34 THB
METAMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.28 THB0.00%0.00 THB
Bán
248.7K69.636K THB601.019M THB−0.07 THB
META.RMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.28 THB0.00%0.00 THB
Bán
248.7K69.636K THB601.019M THB−0.07 THB
PRIMEPRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.41 THB−0.70%−0.01 THB
Bán
367.099K517.61K THB5.871B THB44.100.03 THB
PRIME.RPRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.41 THB−0.70%−0.01 THB
Bán
367K517.47K THB5.871B THB44.100.03 THB
PSTCPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES
1.43 THB0.00%0.00 THB
Bán
821.2K1.174M THB3.344B THB−0.05 THB
PSTC.RPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.43 THB0.00%0.00 THB
Bán
821.2K1.174M THB3.344B THB−0.05 THB
RATCHRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
39.00 THB1.30%0.50 THB
Theo dõi
1.803M70.333M THB84.281B THB13.092.94 THB
RATCH.RRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
39.00 THB1.30%0.50 THB
Theo dõi
1.803M70.309M THB84.281B THB13.092.94 THB
SCGSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.58 THB−1.29%−0.06 THB
Bán
9.706K44.453K THB5.306B THB−0.20 THB
SCG.RSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.58 THB−1.29%−0.06 THB
Bán
9.6K43.968K THB5.306B THB−0.20 THB
SCNSCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.95 THB1.04%0.02 THB
Theo dõi
320.937K625.827K THB2.28B THB6.760.29 THB
SCN.RSCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.95 THB1.04%0.02 THB
Theo dõi
320.9K625.755K THB2.28B THB6.760.29 THB
SGPSIAMGAS AND PETROCHEMICALS
9.15 THB1.10%0.10 THB
Bán
665.106K6.086M THB16.633B THB15.540.58 THB
SGP.RSIAMGAS AND PETROCHEMICALS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.15 THB1.10%0.10 THB
Bán
665.1K6.086M THB16.633B THB15.540.58 THB
SKESAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
717.7K488.036K THB747.72M THB323.810.00 THB
SKE.RSAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.68 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
717.7K488.036K THB747.72M THB323.810.00 THB
SOLARSOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
0.72 THB0.00%0.00 THB
Bán
256.851K184.933K THB794.422M THB−0.15 THB
SOLAR.RSOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.72 THB0.00%0.00 THB
Bán
256.8K184.896K THB794.422M THB−0.15 THB
SPCGSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
13.7 THB0.00%0.0 THB
Bán
60.505K828.919K THB14.359B THB6.232.20 THB
SPCG.RSPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.7 THB0.00%0.0 THB
Bán
60.5K828.85K THB14.359B THB6.232.20 THB
SSPSERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
9.45 THB1.61%0.15 THB
Mua
745.145K7.042M THB11.615B THB8.821.05 THB
SSP.RSERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.45 THB1.61%0.15 THB
Mua
745.1K7.041M THB11.615B THB8.821.05 THB
SUPERSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.60 THB1.69%0.01 THB
Mua
18.491M11.095M THB15.863B THB24.280.02 THB
SUPER.RSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.60 THB1.69%0.01 THB
Mua
18.491M11.095M THB15.863B THB24.280.02 THB
TGETHACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY
1.98 THB1.54%0.03 THB
Mua
21.188M41.951M THB4.29B THB19.820.10 THB
TGE.RTHACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.98 THB1.54%0.03 THB
Mua
21.187M41.951M THB19.820.10 THB
TPCHTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95 THB0.00%0.00 THB
Bán
141.2K981.34K THB2.788B THB16.110.43 THB
TPCH.RTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.95 THB0.00%0.00 THB
Bán
141.2K981.34K THB2.788B THB16.110.43 THB
TPIPPTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.42 THB0.59%0.02 THB
Mua
2.016M6.894M THB28.728B THB10.150.33 THB
TPIPP.RTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.42 THB0.59%0.02 THB
Mua
2.016M6.893M THB28.728B THB10.150.33 THB
TSETHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24 THB0.90%0.02 THB
Bán
1.973M4.419M THB4.701B THB6.500.34 THB
TSE.RTHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.24 THB0.90%0.02 THB
Bán
1.973M4.419M THB4.701B THB6.500.34 THB
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
8.80 THB1.73%0.15 THB
Theo dõi
2.7M23.76M THB33.915B THB11.630.74 THB
TTW.RTTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.80 THB1.73%0.15 THB
Theo dõi
2.7M23.756M THB33.915B THB11.630.74 THB
UBAUTILITY BUSINESS ALLIANCE PUBLIC COMPANY
1.79 THB1.13%0.02 THB
Mua
2.288M4.095M THB
UBA.RUTILITY BUSINESS ALLIANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.79 THB1.13%0.02 THB
Mua
2.288M4.095M THB
WHAUPWHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
4.00 THB1.52%0.06 THB
Mua
1.377M5.51M THB15.071B THB33.190.12 THB
WHAUP.RWHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.00 THB1.52%0.06 THB
Mua
1.377M5.51M THB15.071B THB33.160.12 THB