Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thái Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
598.513B1.310.42%8.793M370
1795.359B3.422.00%26.763M316
227.843B4.09-0.85%10.013M552
1290.392B3.020.20%7.852M6102
1127.926B0.820.38%5.969M7100
1372.439B2.111.09%12.751M4101
1601.927B2.042.11%3.050M530
3926.016B4.80-0.39%68.406M326
7698.838B2.620.28%14.865M13332
1858.959B2.311.31%29.879M254
111.491B2.440.12%1.833M214
376.260B0.781.01%30.137M376
348.443B6.670.86%43.083M129
394.935B5.490.56%6.937M476
3812.418B3.921.06%12.803M7150
433.881B9.260.73%7.180M9146
3080.109B1.500.41%15.805M758
375.936B0.972.11%4.165M442
3099.047B1.180.88%22.031M562
3422.153B2.081.15%15.171M466
Tải thêm