Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thái Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ19.949 T THB0.75%+0.32%419.997 K461
Công nghệ Điện tử19.07 T THB0.41%−1.14%2.016 M832
Hàng tiêu dùng không lâu bền15.751 T THB0.25%−0.45%929.114 K6111
Tài chính10.903 T THB3.10%−0.64%31.159 M13341
Bán Lẻ9.298 T THB0.67%+0.28%7.921 M861
Năng lượng Mỏ3.979 T THB5.62%+0.10%24.998 M326
Sản xuất Chế tạo3.471 T THB1.82%+1.70%10.334 M9149
Vận chuyển3.382 T THB1.12%+0.68%22.707 M571
Truyền thông3.014 T THB2.06%+0.70%21.066 M315
Công nghiệp Chế biến2.487 T THB2.33%+0.72%11.471 M7156
Khách hàng Lâu năm2.458 T THB0.49%+2.39%482.49 K653
Công ty dịch vụ công cộng2.351 T THB2.85%−0.50%12.302 M476
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.915 T THB2.22%−1.44%23.955 M266
Dịch vụ Phân phối952.897 B THB2.93%+0.09%9.268 M4130
Dịch vụ Khách hàng936.017 B THB1.95%+0.60%10.434 M7100
Khoáng sản phi năng lượng336.617 B THB4.87%−0.44%1.474 M386
Dịch vụ Thương mại318.076 B THB2.09%−0.22%9.928 M488
Dịch vụ Công nghiệp284.994 B THB1.08%−0.12%5.572 M384
Hỗn hợp192.313 B THB8.80%−0.05%3.235 M124
Công nghệ Sức khỏe97.984 B THB2.86%−0.40%645.233 K318