jeppekejser

Rainbow Trend Indicator

This is an indicator based on the MA rainbow concept. It is possible to choose between 15 or 20 MA's and if all 15 MA's is picked, the calculation will be calculated on 15 MA's and if 20 is picked the calculation is calculated on 20 MA's. The indicator will then be a line which is assigned a value from the calculation based on the MA's. If the line is above the dashed zero line, meaning the line's last value is a positive value, the price is in a uptrend and if the line is below the dashed zero line, meaning the line's last value is a negative value, the price is in a downtrend.

In short
If the line is green, the price is in a uptrend. If the line is red, the price is in a downtrend.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?