exlux99

Trend Trading with Currency Strength Meter

exlux99 Cập nhật   
This is a trend trading strategy designed mainly for forex made of two big components:

First we have the currency meter, which is made of taking TSI of different INDEXes such as EUR, USD, GBP, JPY, NZD, AUD , CHF and CAD.

Once we establish which one is the weakest and most powerful, we pair them together and we go on that chart.

Lastly we check with the EMA 200 to confirm our direction.


We can see in this example for the USDJPY chart, that USD is the strongest, JPY is the weakest and ema confirm our bullish trend.


For timeframe in general I recommend big timeframes, 1-4h+ , and as a mentality a swing trading mentality, we can stay in trade for days/weeks.

For exit in general I recommend to exit when either one of the pairs losses/gain power or when the EMA is crossing with current candle


If you have any questions, let me know !
Phát hành các Ghi chú:
updated chart

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?