Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI)

Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI)

True Strength Index (TSI) là chỉ báo xung lượng trong khoảng -100 và +100 và có giá trị cơ sở là 0. Xung lượng là tích cực khi dao động tích cực (chỉ đến một xu hướng thị trường lạc quan) và ngược lại. Chỉ số này đã được phát triển William Blau và bao gồm 2 đường: đường chỉ số và đường trung bình trượt hàm mũ của TSI, được gọi là đường tín hiệu. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm bất kỳ trong 5 loại điều kiện sau: quá mua, quá bán, giao cắt với đường trung tâm, giao cắt với đường phân kỳ và đường tín hiệu. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.
Hiển thị thêm Script