HoanGhetti

Pivot Trendlines with Breaks [HG]

HoanGhetti Cập nhật   
🧾 Pivot Trendlines and Breaks
A script meant to debut and provide an example usage of the Simple Trendlines library using Pine Script's built-in pivot system.
In under 50 lines of code, with inputs, plots, styling, and alerts included we're able to create trendlines with a breakout system.

▶️ How it works
Calculating pivot points helps traders identify moments at which the market's attitude can shift from bullish to bearish. In the background, the script tracks pivot events for trendlines and uses a system that prevents any leakage between the trendlines before they are drawn.

⚫️ Settings
 • Pivot Length
 • Color Adjustments
⚫️ Alerts
Phát hành các Ghi chú:
Refactor
 • Runtime performance increase.
Phát hành các Ghi chú:
Added
 • Repaint options
 • More style options
Phát hành các Ghi chú:
Update
 • Maximum line display count is now set as default.
 • The indicator now features newly displayed target levels.
Phát hành các Ghi chú:
Add
 • More Input Options
 • Ability to choose an external source, giving the script a more "universal" feel. Users now have the freedom to choose the way they want their breakouts to be, with the "Use Source for Cross Detection" input.
 • Introducing an optional faster pivot system, the same one used in RSI Trendlines with Breakouts
Here's an example image of the script calculating trendlines with breaks on the TEMA. Now possible with this update.
While the code is no longer around 50 lines as stated in the main description, the indicator is structured and extended to provide developers with examples of how the Simple Trendlines library can be used.
Phát hành các Ghi chú:
Refactor
 • Removed old pivot system in favor of Pine Script's built-in pivot system. Leading to run-time performance increase and more accurate results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?