vdubus

vdub Atlas

vdub Atlas, Multiple strategy combined indicator
ichmoku,
inside bollinger bands,
Multiple ma's,
Strength indicator MA's
Hull ma,
vdub binaryPro,
Session background colours.
Switch out any indicator you don't want.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Script editor vdubus
// (set variables as required Upper & Lower) Switch out any of the indicators you don't want.
study(title="vdubs Atlas ", shorttitle="vdubs Atlas", overlay=true)

conversionPeriods = input(34, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=circles, title="Mid line resistance levels")
plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
    title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
    title="Lead 2")
fill(p1, p2)
//===============================Pivot channel==========================
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================

//-----------------Built in BB20-------------------------------------------
bb1_src = close
bb1_l = input(20, minval=1), bb1_mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=400)
bb1_dev = bb1_mult * stdev(bb1_src, bb1_l)
bb1_upper = basis + bb1_dev
bb1_lower = basis - bb1_dev
bb1_p1 = plot(bb1_upper, color=blue)
bb1_p2 = plot(bb1_lower, color=blue)
fill(bb1_p1, bb1_p2, transp=95)
//-----------------Built in BB50 -----------------------------------------
//bb2_src = close
//bb2_l = input(50, minval=1), bb2_mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=400)
//bb2_dev = bb2_mult * stdev(bb2_src, bb2_l)
//bb2_upper = basis + bb2_dev
//bb2_lower = basis - bb2_dev
//bb2_p1 = plot(bb2_upper, color=blue)
//bb2_p2 = plot(bb2_lower, color=blue)
//fill(bb2_p1, bb2_p2, transp=90)

//======================================================================
//-----------------Built in MA 55-----------------------------------------
m1_src = close
m1_p = input(55, title="MA1 Period:")

plot(sma(m1_src, m1_p), color=red, linewidth=2, title="MA1")

//-----------------Built in MA 144-----------------------------------------
m2_src = close
m2_p = input(144, title="MA2 Period:")

plot(sma(m2_src, m2_p), color=blue, linewidth=1, title="MA2")

//-----------------Built in MA 233-----------------------------------------
m3_src = close
m3_p = input(233, title="MA3 Period:")

plot(sma(m3_src, m3_p), color=maroon, linewidth=1, title="MA3")

//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")

plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")

m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")

plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")


//========================bgcolor=================================

timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
premarket = #0050FF
regular = #0000FF
postmarket = #5000FF
notrading = na
sessioncolor = timeinrange("30", "0400-0930") ? premarket : timeinrange("30", "0930-1600") ? regular : timeinrange("30", "1600-2000") ? postmarket : notrading
bgcolor(sessioncolor, transp=95)

//=============Hull MA==============================

source = close, length = input(9, minval=1)
hullma = wma(2*wma(source, length/2)-wma(source, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)

//============================================================================