AndorraInvestor

Probability Cloud BASIC [@AndorraInvestor]

🔮☁️
This is the BASIC version of the PROBABILITY CLOUD indicator.
It is an evolution beyond traditional standard deviation probabilistic indicators only using bands or channels.

The new PROBABILITY CLOUD graphic representation with customizable transparent layers is based on -2 / +2 standard deviation calculated using 20 fixed predetermined time periods, and is available in several calculation MODES:
SMA , EMA , WMA , VWMA , VWMA & VAWMA

The indicator is designed to let the trader visually understand the probabilistic depth of past, present and future price action, and its evolution over time.
Looking forward to your comments and feedback to guide me on future updates!

🙏 Big THANKS @Electrified for letting me use his work on Deviation Bands/ as a starting point for my first script.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?