joapen

P1 Fundamentals

P1 is because to me, this is a priority 1 indicator, so I have P1 and P2 indicators ordered on the favorite list.

What can you check on the selection pane?
On “period”, you can show the data related to:

  • the fiscal quarters
  • or the fiscal years.

You can select a pack of financial data that I have organized in sections:
  • Revenue & earnings
  • EPS & DPS (EPS, EPS estimate, DPS and dividend payout ratio )
  • Debt (total debt, total equity and cash & equivalents)
  • Returns (ROE, ROIC, ROA and R&D revenue to ratio)
I recommend to just select one of them, in other case the chart is a mess.

Any feedback on the code is welcome!!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?