Tỷ lệ Giá/Thu nhập (Tỷ lệ PE)

Tỷ lệ Giá/Thu nhập (Tỷ lệ PE)

Hệ số Giá/Lợi nhuận (Tỷ lệ P/E) là chỉ báo biểu thị giá cổ phiếu của công ty chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Đây là một biện pháp phổ biến có thể được sử dụng để xem liệu một cổ phiếu được đánh giá đúng, đánh giá quá cao hoặc quá thấp hay không. Cách diễn giải chung là công ty có tỷ lệ P/E cao dự kiến sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn trong tương lai. Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ này không nhất thiết phải được sử dụng bởi chính nó. Nó có thể được sử dụng để so sánh một số công ty khác nhau để xác định giá trị.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2