LonesomeTheBlue

Grab Trading System

Hello All,


This is "Grab Trading System" script defined in the book "Trend Following" by Michael W. Covel. also named as "Two-box system". I made small changes and I guess that it can be improved more.

The definition: Far box defines major trend; system trades only in same direction as major trend, meanwhile fading the signals of near box. Last trade in each trend exits at break of far box - at the same time as the trend reverses. All trades, except the last in the trend, use a limit order, as they are fading the near box. The last trade exits on a stop, as the trend changes.

As you can see there is Longterm Period and Shortterm Period in the indicator options. Longterm period is used for major trend and shortterm period is used to take position according to major trend. in my test I got better performance in small time frames. you need to set longterm/shortterm periods by your trading strategies.


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: updated.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?