niceboomer

On Balance Volume

Enhanced the original OBV ( On Balance Volume ) indicator:
- Draw max lines of OBV in the last 30 candles so that we can notice the trend, as well as divergences easier.
- If you use fiat as base currency (USDT in cryptocurrency for example), we can display the OBV in fiat, so that we can compare total trading volume across a list of symbols to find healthy symbols to trade easier.
Phát hành các Ghi chú: Update display in label.
Phát hành các Ghi chú: Update color.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?