Khối lượng Cân bằng (OBV)

Chỉ báo Cân bằng khối lượng (OBV) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán. Đó là một chỉ báo tích lũy với tính chất là vào những ngày giá tăng, khối lượng của ngày đó được thêm vào tổng OBV tích lũy. Nếu giá giảm, thì khối lượng của ngày hôm đó sẽ bị trừ khỏi tổng OBV. Giá trị OBV sau đó được biểu diễn dưới dạng một đường để dễ hiểu. Cân bằng khối lượng chủ yếu được sử dụng để xác nhận hoặc xác định xu hướng giá chung hoặc dự đoán biến động giá sau khi phân kỳ.

Đọc thêm về On Balance Volume indicator.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
9
1
2
...
9