inno14

Volume Scale by Price (VSP)

5418 lượt xem
374
Volume Scale by Price ( VSP ) show volume of bar in y-axis (price-axis) with options below:

1. Number of histogram
* Number of histogram = 0 => do not plot volume histogram
* Number of histogram = 1 => plot volume of 21 lasted bar (bar to bar )
* Number of histogram = 2 => plot volume of 21 bar next histogram 1 (bar to bar )

2. Line width
* Columns width of histogram

3. Volume scale ratio
* Scaling histogram with justifiable ratio depend on time frame and symbol

4. Histogram color
* Color of histogram
Phát hành các Ghi chú: * Base on idea of @sam_m400 about Multi Time Frame mode, the script has updated with following details:

1. Adding Muti Time Frame Mode: M5, M15, M30, H1, H4

2. Update Notes:
* Due to limited of drawing data, to enable MTF Mode, pls adjust No. histograms <= 1.
* Due to limited of function "security", the MTF Mode show only volume of lasted 18 bars.

3. Thank @sam_m400 for your idea.
Phát hành các Ghi chú: Add Buy & Sell color to Histogram.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?