NhaDuHanhFX

NhaDuHanhFX - Gann Swings

The swings indicator follows the smallest movements of price action. Can monitor and analyze the context of the market, trying to find bias of each timeframe.

If there is a candlestick completely above the previous swinghigh. It shows a good bullish momentum. The market is favoring the upward direction. If the candlestick is still in the previous swinghigh range, it shows a weak bullish momentum. The market is reluctant to go up.

If there is a candlestick completely below the previous swinglow. It presents a good bearish momentum. The market is favoring the downward direction. If the candlestick is still in the previous swinglow range, it shows a weak bearish momentum. The market is reluctant to go down.

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?